• WASTE SERVICE - Gospodarowanie odpadami

Zakres usług

Potrzebujesz kompleksowej obsługi w jednym miejscu? Sprawdź naszą ofertę.

Gospodarka Odpadami

W Polsce, zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązują normy prawne w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i utylizowania odpadów czyli najogólniej mówiąc postępowania z odpadami. To właśnie one tworzą ramy prawne, w jakich funkcjonuje każde przedsiębiorstwo.

Opłaty produktowe

Przedsiębiorcy, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wprowadzają po raz pierwszy do obrotu produkty w opakowaniach oraz organizacje odzysku opakowań są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania, a także wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Obowiązek zapewnienia sieci wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku i dotyczy wszystkich wprowadzających pojazdy.

Importerzy pojazdów podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami czyli zintegrowany system przetwarzania informacji w formie elektronicznej.

BDS

W Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC są gromadzone sprawozdania o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC).

KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami jest Ośrodkiem w którym jednym z podstawowych zadań jest prowadzeniebazy w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych.

Sprawozdania i Raporty

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług otrzymujesz poprawie wypełnione i gotowe do przedłożenia w urzędzie dokumenty.

O nas

Firma powstała w oparciu o doświadczenia zdobyte w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, był to rok 2006. W latach późniejszych poszerzyła obszar o doświadczenia w zakresie kontroli odpadów. Dziś w obszarze doradztwa środowiskowego i gospodarki odpadami firma Waste Service świadczy profesjonalne usługi doradztwa prawno-technicznego dla przedsiębiorców.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Źródło: https://portalkomunalny.pl

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Źródło: Portalkomunalny.pl

Czytaj więcej